Loading...

รถอายุเกิน 7 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้แล้ว

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ครอบครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี สามารถต่อภาษีประจำปีผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่ง กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงระบบชำระภาษีรถประจำปีให้สามารถรองรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้), รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ทั้งนี้...

กยศ คนเบี้ ยวชำระห นี้ลู กหลานหมดสิ ทธิ์ยืมเรี ยน

เมื่อ วันที่ 25 ก.พ.64 มีร ายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง ในฐานะประธานกร รมการกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิ ดเผยว่า การแก้ไขปัญห ากรณีผู้กู้ยืมหรือลู กห นี้กองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ไ ม่ใช้ห นี้คืนจนกลายเป็นห นี้เสี ยนั้น ขณะนี้กยศ.เตรียมไปพูดคุยกับเครดิตบูโร เพื่อจัดทำระบบข้อมูลกลางสำหรับการตรวจสอบเครดิตของผู้ที่กู้ยืมว่า มีสถานะหรือห...

เมืองจันท์ ป่วยโควิดยังเพิ่มไม่หยุด สะสมทะลุร้อย ที่เสี่ยงยังมาจากบ่อน

จันทบุรี เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ เพิ่มขึ้น 68 ราย ยอดสะสมพุ่งทะลุเกินร้อย ชี้สถานที่เสี่ยงยังเป็น บ่อนการพนัน ตลาด และสถานที่ต่างๆ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยสถานการณ์ผู้ป่วย โควิดรายใหม่ โดยพบว่า วันนี้ (3 ม.ค.) มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 68 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 122 ราย แบ่งเป็นอำเภอเมือง 52...

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่สุ ดในโ ลก

วัดดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี จัดสร้ างหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ปางสมาธิองค์ใหญ่ที่สุ ดใน โ ลก สร้ างแล นด์ม าร์ก ส่งเส ริมการท่ องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม ให้นั กท่องเที่ยวไปกราบข อพร เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล     พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (พระมหาวิลาศ) เจ้า อาวาสวัดดอนสัก กล่าวว่า ทางวัดและคณะ กรรมการวัดได้จัดสร้างหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำ ทะเลจืด ปางสมาธิ องค์ให ญ่ที่สุ...

12 ข้อคิด เตือนใจทุกคน เมื่อโ ค วิ ด อยู่นานหลายปี

1. ขวนขวายหาความรู้มากๆ เข้าไว้ ไม่ว่าสิ่งนั้น จะถนัดหรือไม่อย่างไร จงรู้ไว้ ดีกว่าไม่รู้ ดีกว่าหายใจทิ้ งไปวันๆ ไม่ได้อะไร 2. ถ้าไม่มีทุ น ก็จงให้ประหยัด งดรายจ่ายที่ไม่เกิ ดประโยชน์ ที่ไม่จำเป็น งดท่องเที่ยว หาอะไรทำ ให้มันเกิ ดรา ยได้เพิ่ม ทดแทนอะไรที่เสี ยไป 3. การศึกษาต่อ ไปมหาลัย ความสำคัญจะน้อยลงเรื่อยๆ คนเรียนน้อยลง...